Đăng ký ssl - https

DỊCH VỤPHÍ HỖ TRỢPHÍ DUY TRÌ
Comodo PositiveFreeđ222.000đ/năm
Comodo EssentialFreeđ542.400đ/năm
Comodo InstantFreeđ1.898.400đ/năm
Comodo Essential WildcardFreeđ3.607.200đ/năm
Comodo EVFreeđ3.050.400đ/năm
Comodo UCC Domain Validation (3 Domains)Freeđ2.790.000đ/năm
Comodo UCC - Add-on 1 DomainFreeđ616.800đ/năm
Comodo Premium WildcardFreeđ5.439.600đ/năm
Comodo Multi-Domain Wildcard (3 Domains)Freeđ7.322.400đ/năm
Comodo Multi-Domain Wildcard - Addon 1 DomainFreeđ2.983.200đ/năm