Quản lý máy chủ

Hỗ trợ khách hàng tất cả các dịch vụ ở gói quản trị máy chủ thông thường. Ngoài ra STV còn thực hiện các dịch vụ sau:

Phối hợp với khách hàng:

Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ: